K Raheja Corp Investment Managers LLP

Governing Board

Deepak Ghaisas

Deepak Ghaisas

Independent Member

Manisha Girotra

Manisha Girotra

Independent Member

Bobby Parikh

Bobby Parikh

Independent Member

Alan Miyasaki

Alan Miyasaki

Non Executive Member

Ravi Raheja

Ravi Raheja

Non Executive Member

Neel Raheja

Neel Raheja

Non Executive Member

Core Team

Vinod Rohira

Vinod Rohira

Chief Executive Officer

Preeti Chheda

Preeti Chheda

Chief Financial Officer

Shivaji Nagare

Shivaji Nagare

Senior VP - Projects

Sudarshan Malpani

Sudarshan Malpani

Senior VP - Leasing

Pankaj Gupta

Pankaj Gupta

Senior VP - Property Management

Dilnawaz Bhagalia

Dilnawaz Bhagalia

Legal Counsel

Vishal Kumar

Vishal Kumar

Compliance Officer

Deepak Aswani

Deepak Aswani

GM - Finance & Investor Relations